Sign In
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Cơ quan ban hành
STT Mã số hồ sơ Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện
1. B-BTP-260366-TT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam) Bộ Tư pháp
  • Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
2. B-BTP-260373-TT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Bộ Tư pháp
  • Sở Tư pháp
3. B-BTP-260371-TT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Bộ Tư pháp
  • Sở Tư pháp
4. B-BTP-260368-TT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Bộ Tư pháp
  • Sở Tư pháp
5. B-BTP-260363-TT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú) Bộ Tư pháp
  • Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
6. B-BTP-260357-TT Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam Bộ Tư pháp
  • Trung tâm Lý lịch tư pháp