Sign In
STT Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 Thông tư 16/2013/TT-BTP 11/11/2013 Thông tư 16/2013/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp
2 Quyết định 20/2013/QĐ-UBND 25/10/2013 Quyết định 20/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, rà soát thông tin Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
3 Thông tư 06/2013/TT-BTP 06/02/2013 Thông tư 06/2013/TT-BTP Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
4 Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP 10/05/2012 Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP Hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
5 Chỉ thị 11/2011/CT-UBND 10/08/2011 Chỉ thị 11/2011/CT-UBND Về việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch Tư pháp trên địa bàn tỉnh
6 Thông tư 13/2011/TT-BTP 27/06/2011 Thông tư 13/2011/TT-BTP Về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp
7 Nghị định 111/2010/NĐ-CP 23/11/2010 Nghị định 111/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp
8 Lệnh 04/2009/L-CTN 29/06/2009 Lệnh 04/2009/L-CTN Về việc công bố Luật
9 Luật 28/2009/QH12 17/06/2009 Luật 28/2009/QH12 Lý lịch tư pháp
10 Thông tư liên tịch 07/1999/TTLT-BTP-BCA 08/02/1999 Thông tư liên tịch 07/1999/TTLT-BTP-BCA Quy định cấp Phiếu lý lịch tư pháp