Thông Báo
Sign In
Kết quả rà soát thông tin lý lịch tư pháp 6 tháng đầu năm 2016

27/06/2017

Thực hiện quy định tại Điều 26 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, ngày 11/8/2016, Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 59/QĐ-TTLLTPQG ban hành Kế hoạch rà soát thông tin lý lịch tư pháp năm 2016 giữa Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trại giam, Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án quân sự Trung ương (Bộ Quốc phòng)

Hướng dẫn về việc thực hiện đương nhiên được xóa án tích

27/06/2017

Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Ngày 27/11/2015, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, ngày 29/6/2016, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 99/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 (Nghị quyết số 144/2016/QH13). Theo đó ngày 13/9/2016, Tòa án nhân dân tối cao ban hành số 276/TANDTC-PC về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015. Căn cứ những nội dung có liên quan được quy định có hiệu lực thi hành tại các văn bản trên đây, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hướng dẫn Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho các trường hợp đương nhiên được xóa án tích theo quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015

Phối hợp xác minh, trao đổi và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

27/06/2017

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn công tác lý lịch tư pháp trong thời gian qua, Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã ký Công văn số 599 ngày 30/11/2016 về việc xác minh, trao đổi và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp