Hướng dẫn về việc thực hiện đương nhiên được xóa án tích
Sign In

Hướng dẫn về việc thực hiện đương nhiên được xóa án tích

Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Ngày 27/11/2015, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, ngày 29/6/2016, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 99/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 (Nghị quyết số 144/2016/QH13). Theo đó ngày 13/9/2016, Tòa án nhân dân tối cao ban hành số 276/TANDTC-PC về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015. Căn cứ những nội dung có liên quan được quy định có hiệu lực thi hành tại các văn bản trên đây, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hướng dẫn Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho các trường hợp đương nhiên được xóa án tích theo quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015

File đính kèm