Cơ cấu tổ chức
Sign In

Cơ cấu tổ chức

20/05/2015

a) Lãnh đạo Trung tâm:

Lãnh đạo Trung tâm gồm có: Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Trung tâm.

Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm; được Giám đốc phân công trực tiếp quản lý, điều hành một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác được phân công.

b) Các tổ chức trực thuộc Trung tâm:

- Phòng Hành chính – Tổng hợp;

- Phòng Tiếp nhận và xử lý thông tin;

- Phòng Dữ liệu lý lịch tư pháp.

Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trực thuộc Trung tâm.

​​​