Đoàn kiểm tra công tác Công đoàn thực hiện kiểm tra tại Công đoàn cơ sở Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
Sign In

Đoàn kiểm tra công tác Công đoàn thực hiện kiểm tra tại Công đoàn cơ sở Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

09/12/2016

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-CĐBTP ngày 08/4/2016 của Công đoàn Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch Công tác kiểm tra Công đoàn năm 2016, chiều ngày 30/11/2016, theo sự ủy quyền của đồng chí Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Công đoàn Bộ, Trưởng đoàn kiểm tra, đồng chí Trần Việt Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Công đoàn Bộ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra công tác công đoàn tại Công đoàn cơ sở Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Nguyễn Nguyệt Hà và các đồng chí thành viên Ban Chấp hành công đoàn đã làm việc với Đoàn kiểm tra.

Đại diện Ban Chấp hành công đoàn đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về tình hình chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, Luật Công đoàn năm 2012; việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo; kiểm tra đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định của Công đoàn.  
Theo đó, ngay từ sau khi Đại hội Công đoàn lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2015-2020) , Ban chấp hành công đoàn Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã được kiện toàn và đi vào hoạt động. Cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị đã có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời hoạt động của công đoàn. Nội dung và hình thức hoạt động của Công đoàn được đổi mới phù hợp với yêu cầu và năng lực thực tiễn của các đoàn viên công đoàn quan đó đã thu hút được sự tham gia của đông đảo của các đoàn viên công đoàn. Ban Chấp hành Công đoàn đã thực hiện tốt vai trò chức năng của mình trong giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, tham gia vào việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với đoàn viên công đoàn, người lao động; thực hiện tốt công tác thu, chi tài chính công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 04/2015 của Chính phủ, việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên công đoàn và người lao động được đảm bảo. …

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Việt Hưng, thay mặt Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. Qua công tác kiểm tra cho thấy, Công đoàn cơ sở Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã chấp hành nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đã xây dựng được Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Quy chế chi tiêu tài chính công đoàn; phối hợp với chính quyền xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; Ban Chấp hành đã cơ bản duy trì được chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ. Đồng thời, Công đoàn cơ sở đã tranh thủ được sự Lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp với Lãnh đạo đơn vị nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của công đoàn. Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã nắm bắt kịp thời tâm tư tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng được khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị; đã phối hợp với Lãnh đạo đơn vị phát động tốt các phong trào thi đua, tham gia quản lý đơn vị; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước tại đơn vị, vì vậy, mọi chế độ chính sách của đoàn viên đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, công đoàn còn tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền quan tâm, động viên, hỗ trợ cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, có quà cho đoàn viên, con đoàn viên các dịp lễ, tết...Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những khó khăn trong hoạt động của Ban Chấp hành, đồng thời, để phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, Đoàn kiểm tra đề nghị Ban chấp hành công đoàn tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ Lãnh đạo đơn vị để làm tốt công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn, người lao động, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, tăng cường công tác tuyên truyền vận động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần cùng với chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.