Hướng dẫn quy định về lệ phí Tòa án trong công tác phối hợp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích
Sign In

Hướng dẫn quy định về lệ phí Tòa án trong công tác phối hợp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích

20/10/2017

Ngày 30/12/2016, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án (sau đây gọi là Nghị quyết số 326), trong đó, tại điểm d khoản 2 Điều 11 Nghị quyết quy định một trong những trường hợp không phải chịu lệ phí Tòa án là: “…cơ quan nhà nước yêu cầu Tòa án cung cấp bản sao, trích lục bản án”. Để hiểu và thực hiện thống nhất quy định này, trên cơ sở cuộc họp ngày 15/5/2017 giữa Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và đại diện Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hướng dẫn các Sở Tư pháp như sau:
1. Những trường hợp không phải nộp lệ phí Tòa án
- Đối với những thông tin lý lịch tư pháp (LLTP) có trước ngày 01/7/2010 do Tòa án cung cấp cho Sở Tư pháp quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật LLTP, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật LLTP, mục 1 Chương II Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin LLTP (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 04/2012) và những thông tin LLTP về án tích phát sinh trong quá trình phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa Tòa án và Sở Tư pháp thì Sở Tư pháp không phải nộp lệ phí cấp bản sao giấy tờ, sao chụp tài liệu tại Tòa án theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 326. Tuy nhiên, trong Công văn đề nghị Tòa án phối hợp cung cấp thông tin LLTP, Sở Tư pháp cần nêu rõ mục đích của việc yêu cầu Tòa án cung cấp thông tin đối với loại thông tin này là để xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP.
- Đối với những thông tin LLTP có từ ngày 01/7/2010 do Tòa án cung cấp cho Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 16 Luật LLTP, khoản 1 Điều 9 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP, mục 2 Chương II Thông tư liên tịch số 04/2012 và những thông tin LLTP về án tích phát sinh trong quá trình phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa Tòa án và Sở Tư pháp thì Sở Tư pháp không phải nộp lệ phí cấp bản sao giấy tờ, sao chụp tài liệu tại Tòa án theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 326.
2. Trường hợp phải trích chuyển cho Tòa án một phần số tiền thu từ phí cung cấp thông tin LLTP
Đối với các trường hợp xác minh thông tin LLTP về án tích tại Tòa án để cấp Phiếu LLTP thì Sở Tư pháp phải trích nộp 25.000 đồng/ yêu cầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin LLTP. Đồng thời, đề nghị các Sở Tư pháp rà soát lại số lượng những trường hợp đã yêu cầu Tòa án phối hợp cung cấp thông tin LLTP về án tích để cấp Phiếu LLTP từ trước đến nay nhưng chưa trích chuyển kinh phí cho Tòa án để thực hiện trích chuyển kinh phí theo quy định.
Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia về việc hướng dẫn quy định về lệ phí Tòa án trong công tác phối hợp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích,  gửi Quý Sở để chủ động thực hiện./.
File đính kèm