Kiểm tra công tác Lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
Sign In

Kiểm tra công tác Lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

02/11/2017

Thực hiện Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các Đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2017 (Quyết định số 506/QĐ-BTP ngày 10/4/2017) và kế hoạch công tác năm 2017 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Quyết định số 207/QĐ-BTP ngày 08/02/2017), trong 02 ngày 26 và 27/10/2017, Đoàn kiểm tra của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia do đồng chí Phạm Quang Đại, Phó Giám đốc Trung tâm làm Trưởng Đoàn cùng một số đồng chí là Lãnh đạo Phòng, chuyên viên của Trung tâm đã tiến hành kiểm tra công tác lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp tỉnh Sơn La.

Làm việc với Đoàn, về phía địa phương có đồng chí Quàng Hồng Phương - Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Phạm Văn Hưng- Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp, các chuyên viên trực tiếp làm công tác lý lịch tư pháp và đại diện Lãnh đạo một số phòng, ban của Sở; đại diện của một số ngành hữu quan trong tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Nam, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La; đồng chí Phạm Đình Tuyền, Phó Trưởng phòng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Sơn La.
Theo báo cáo của Lãnh đạo Sở, trên cơ sở Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo triển khai trên địa bàn tỉnh: Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 14/7/2011 về việc triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 16/4/2014 về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh.v.v…; chủ động phối hợp các cơ quan liên quan bố trí 01 cán bộ chuyên trách làm công tác lý lịch tư pháp; mua sắm trang thiết bị, phương tiện như máy tính, máy pho to, đường truyền internet.v.v… phục vụ hoạt động chuyên môn đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lý lịch tư pháp tới các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Với nỗ lực đó, gần 07 năm qua, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La đã tiếp nhận và xử lý 26.317 thông tin lý lịch tư pháp gồm 9.602 bản án, 11.605 Quyết định và 5.110 Giấy chứng nhận các loại; lập 9.102 bản lý lịch tư pháp cung cấp cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; lưu trữ 9.102 hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy; thụ lý và cấp 5.109 Phiếu lý lịch tư pháp gồm 4.987 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và 122 Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Để giải quyết triệt để tình trạng tồn đọng thông tin lý lịch tư pháp theo tinh thần Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 09/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tích cực tổ chức thực hiện Kế hoạch số 254/KH-STP ngày 24/4/2015 về tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Bên cạnh đó, việc giải quyết thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã được thực hiện tại Trung tâm hành chính công của tỉnh; đồng thời, với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp đã phối hợp, ký biên bản với Công an tỉnh rút ngắn thời hạn tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp từ 7-9 ngày trước kia xuống còn 3-5 ngày, qua đó giúp rút ngắn thời hạn cấp Phiếu so với quy định của pháp luật, bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc: số lượng thông tin lý lịch tư pháp tồn đọng chưa được giải quyết triệt để, thông tin được cập nhật vào cơ sở dữ liệu còn có sai sót; việc phối hợp giữa Sở Tư pháp với một số cơ quan có liên quan có nơi, có thời điểm còn chưa hiệu quả nên chưa gửi đủ, kịp thời số lượng thông tin lý lịch tư pháp theo yêu cầu luật định, nhất là các bản án, quyết định hình sự đã có hiệu lực pháp luật, thông tin án phạt ngoài tù (án treo, cải tạo không giam giữ, …); chưa có sự kết nối, tương thích giữa phần mềm cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến với phần mềm “một cửa”; tỷ lệ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trễ hạn còn cao.
Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Phạm Quang Đại đã đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, của Lãnh đạo Sở Tư pháp; sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức Sở Tư pháp và khẳng định những thành tựu đã đạt được trong trong công tác lý lịch tư pháp suốt chặng đường gần 7 năm, đặc biệt ghi nhận những chuyển biến tích cực từ đầu năm 2016 đến nay trong việc chỉ đạo xử lý, hoàn thiện cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và bảo đảm thời hạn trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp. Đồng thời, đề nghị Sở Tư pháp sớm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục có sự quan tâm, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin hiện có, các giải pháp ứng dụng công nghệ để việc gửi thông tin lý lịch tư pháp, tra cứu, xác minh được thực hiện thông qua mạng internet; cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến khi người dân có yêu cầu. Sở Tư pháp cần chủ động, tích cực hơn trong việc phối hợp với các cơ quan có liên quan để cung cấp, tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp, giải quyết triệt để tình trạng tồn đọng thông tin lý lịch tư pháp. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp cũng cần chủ động học tập, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý thông tin, kiểm soát chất lượng thông tin lý lịch tư pháp, bảo đảm cho cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp thực sự “sống động”, chứa đựng đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin lý lịch tư pháp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lý lịch tư pháp trong tương lai. Tin tưởng rằng, với những nỗ lực, tâm huyết sẵn có của Lãnh đạo Sở và đội ngũ cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp, trong thời gian tới, công tác lý lịch tư pháp tại Sơn La sẽ ngày một hoàn thiện hơn, phát triển hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của Ngành và phục vụ ngày một tốt hơn nữa nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của nhân dân trong tỉnh.