Một số điểm lưu ý trong công tác rà soát thông tin lý lịch tư pháp.
Sign In

Một số điểm lưu ý trong công tác rà soát thông tin lý lịch tư pháp.

23/07/2015

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (Nghị định số 111/2010/NĐ-CP) và Điều 26 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (Thông tư liên tịch số 04), Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan đã cung cấp thông tin để phối hợp rà soát về số lượng thông tin đã cung cấp.

 

Trước thời điểm Thông tư liên tịch số 04 được ban hành, công tác rà soát thông tin lý lịch tư pháp chưa được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, có thể nói công tác rà soát thông tin lý lịch tư pháp cơ bản đã đi vào nền nếp. Nhiều Sở Tư pháp đã chủ động, tích cực phối hợp trong việc rà soát thông tin lý lịch tư pháp. Qua rà soát số lượng thông tin lý lịch tư pháp đã cung cấp, các cơ quan cung cấp thông tin đã kịp thời cung cấp bổ sung số lượng thông tin lý lịch tư pháp còn thiếu và điều chỉnh hoặc đề nghị chỉnh sửa thông tin trong trường hợp thông tin có sai sót.

Bài viết sau đây cung cấp cho bạn đọc một số nội dung cơ bản trong công tác rà soát thông tin lý lịch tư pháp cũng như những điểm cần lưu ý trong quá trình thực hiện.

1.     Về cơ quan phối hợp rà soát

-  Đối với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Thông tư liên tịch số 04, định kỳ 6 tháng và hằng năm, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia phối hợp với Tòa án quân sự Trung ương, Vụ hợp tác quốc tế, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cục hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Cục theo dõi thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc Bộ Công an, các Trại giam, trại tạm giam, Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an cấp tỉnh, Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp thực hiện rà soát về số lượng thông tin lý lịch tư pháp đã cung cấp; Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia phối hợp với Vụ Thống kê tổng hợp thuộc Tòa án nhân dân tối cao trong việc rà soát cung cấp thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án cung cấp.

Đồng thời, khoản 4 Điều 26 Thông tư liên tịch số 04 quy định: Định kỳ 06 tháng và hằng năm, trên cơ sở kết quả rà soát cung cấp thông tin với các cơ quan có liên quan, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp phối hợp thực hiện rà soát việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

Trên thực tế hiện nay, định kỳ 6 tháng và hằng năm, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện rà soát thông tin lý lịch tư pháp với các cơ quan trực tiếp cung cấp thông tin bao gồm: Tòa án quân sự Trung ương; Vụ hợp tác quốc tế, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Trại giam, trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và các Sở Tư pháp.

Còn Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp và Vụ Thống kê tổng hợp thuộc Tòa án nhân dân tối cao, do không trực tiếp cung cấp thông tin, hơn nữa các cơ quan này cũng không có số liệu chi tiết, cụ thể về thông tin mà các cơ quan thuộc Ngành mình tại các địa phương cung cấp nên rất khó để phối hợp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện rà soát thông tin theo quy định.

- Đối với các Sở Tư pháp:

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP, khoản 2 Điều 26 Thông tư liên tịch số 04, định kỳ hằng quý, Sở Tư pháp phối hợp với Tòa phúc thẩm, Ban thư ký Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục thi hành án dân sự huyện, Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện (Bộ phận thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) nơi các cơ quan này có trụ sở để thực hiện rà soát về số lượng thông tin lý lịch tư pháp đã cung cấp theo quy định.

Hiện nay, các Sở Tư pháp thường phối hợp với các cơ quan đã trực tiếp cung cấp thông tin để thực hiện rà soát thông tin, cụ thể bao gồm Tòa phúc thẩm, Ban thư ký Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện; Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục thi hành án dân sự huyện; Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện (bộ phận thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) và các Sở Tư pháp khác.

2. Về nội dung rà soát:

Nội dung rà soát thông tin lý lịch tư pháp bao gồm 02 nội dung:

Thứ nhất, thực hiện đối chiếu, rà soát về số lượng thông tin đã tiếp nhận;

Thứ hai, thực hiện kiểm tra, đối chiếu rà soát về tính chính xác của thông tin đã tiếp nhận.

Theo Thông tư liên tịch số 04, để thực hiện rà soát thông tin lý lịch tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp có nhiệm vụ gửi văn bản kèm theo trích sao báo cáo thống kê thông tin lý lịch tư pháp đã nhận được để đề nghị các cơ quan phối hợp rà soát, đối chiếu.

3. Loại thông tin lý lịch tư pháp rà soát:

- Đối với Sở Tư pháp, thực hiện rà soát những thông tin lý lịch tư pháp sau đây:

Thứ nhất, đối với cơ quan Tòa án, rà soát với Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao có trụ sở tại tỉnh, thành phố nơi Sở Tư pháp có trụ sở số lượng bản án hình sự phúc thẩm kèm theo bản án hình sự sơ thẩm mà Tòa án đã thực hiện xét xử trong quý; rà soát với Ban thư ký Tòa án nhân dân tối cao số lượng quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định hình sự; rà soát với Tòa án nhân dân cấp tỉnh số lượng bản án hình sự, trích lục bản án hình sự sơ thẩm, bản án hình sự phúc thẩm, các quyết định, giấy chứng nhận; rà soát với Tòa án nhân dân cấp huyện số lượng bản án hình sự, trích lục bản án hình sự, các quyết định, giấy chứng nhận.

Thứ hai, đối với Viện kiểm sát, rà soát số lượng quyết định tạm đình chỉ thi hành án phạt tù trong trường hợp Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh kháng nghị theo thủ tục giảm đốc thẩm, tái thẩm.

Thứ ba, đối với cơ quan Công an, rà soát với bộ phận thi hành án hình sự Công an cấp huyện số lượng giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt cấm cư trú, án phạt quản chế, tước một số quyền công dân, án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc nhất định.

Thứ tư, đối với cơ quan thi hành án dân sự, rà soát số lượng quyết định thi hành án phạt tiền, tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác, Quyết định đình chỉ thi hành án, Giấy xác nhận kết quả thi hành án, văn bản thông báo về việc chấp hành xong hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác trong bản án hình sự.

Thứ năm, đối với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, rà soát số lượng thông tin lý lịch tư pháp do Trung tâm cung cấp. Tuy nhiên, hiện nay khi thực hiện rà soát với Sở Tư pháp, Trung tâm đã tiến hành rà soát số lượng thông tin lý lịch tư pháp do Trung tâm cung cấp cho Sở Tư pháp.

Thứ sáu, đối với Sở Tư pháp khác, rà soát số lượng thông tin lý lịch tư pháp do các Sở Tư pháp khác cung cấp.

- Đối với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia rà soát những thông tin lý lịch tư pháp sau đây:

Thứ nhất, đối với Sở Tư pháp, rà soát thông tin do Sở Tư pháp cung cấp cho Trung tâm: Bản Lý lịch tư pháp, thông tin lý lịch tư pháp bổ sung, bản sao bản án, trích lục bản án…

Thứ hai, đối với các trại giam, trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, rà soát Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, Giấy chứng nhận đặc xá…

Thứ ba, đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, rà soát trích lục án tích, bản án…của công dân Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cung cấp.

Thứ tư, đối với Tòa án quân sự Trung ương, rà soát thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án quân sự Trung ương cung cấp: Giấy xác nhận, giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù…

4. Về thời hạn rà soát:

Đối với các cơ quan phối hợp rà soát thông tin thì trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị rà soát, đối chiếu, các quan có nhiệm vụ thông báo cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp về kết quả rà soát thông tin lý lịch tư pháp. Vì vậy, khi nhận được văn bản đề nghị rà soát thông tin lý lịch tư pháp, các cơ quan có nhiệm vụ phối hợp rà soát phải thực hiện kiểm tra, rà soát đối chiếu về số lượng thông tin lý lịch tư pháp cung cấp đã đầy đủ chưa, nội dung thông tin lý lịch tư pháp có đảm bảo tính chính xác hay không.

Đối với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp khi nhận được văn bản thông báo kết quả rà soát thông tin lý lịch tư pháp do các cơ quan cung cấp, trong trường hợp thông tin lý lịch tư pháp cung cấp chưa đầy đủ, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp thông qua kết quả phản hồi của cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp đề nghị cung cấp thêm thông tin để đảm bảo việc xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được đầy đủ, chính xác.

 

 

 

Thực tế vừa qua, khi thực hiện rà soát thông tin lý lịch tư pháp, Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp gặp không ít khó khăn, lúng túng trong quá trình triển khai. Điều này cũng gây khó khăn cho cơ quan phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp cũng như ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng rà soát thông tin. Để đảm bảo cho việc rà soát, đối chiếu thông tin lý lịch tư pháp được thuận tiện, đúng quy định về nội dung, thời hạn cũng như chất lượng trong công tác rà soát thông tin lý lịch tư pháp; căn cứ vào quy định của Nghị định 111/2010/NĐ-CP, hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 04, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp khi triển khai thực hiện rà soát thông tin lý lịch tư pháp theo định kỳ cần thực hiện theo các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị kèm theo trích sao báo cáo thống kê số lượng thông tin lý lịch tư pháp gửi cho các cơ quan có nhiệm vụ phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp.

- Văn bản đề nghị phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp gồm nội dung sau:

+ Đề nghị cơ quan phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp rà soát, đối chiếu và xác nhận số lượng thông tin lý lịch tư pháp đã cung cấp cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp (theo trích sao danh sách số lượng thông tin gửi kèm). Trường hợp thông tin tại danh sách còn thiếu hoặc có sai sót, đề nghị cơ quan phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp kiểm tra, chỉnh sửa, đính chính và cung cấp bổ sung thông tin.

+ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp đề nghị cơ quan phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp trả lời bằng văn bản về việc phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp trong thời hạn nhất định.

- Danh sách trích sao báo cáo thống kê thông tin lý lịch tư pháp được lập theo thứ tự thời gian, thứ tự số văn bản tăng dần và bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

+ Số thứ tự

+ Số văn bản

+ Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

+ Họ và tên đương sự

+ Loại thông tin đã tiếp nhận

+ Ghi chú (nếu có)

Hiện nay, các tính năng của Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung tại các Sở Tư pháp cơ bản đã hoàn thiện. Vì vậy, khi thực hiện trích sao báo cáo thống kê phục vụ cho công tác rà soát thông tin lý lịch tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp sẽ thực hiện trích sao báo cáo thông kê từ Danh sách tiếp nhận thông tin trên Modul “Tiếp nhận và cung cấp thông tin” trên Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp và thực hiện sắp xếp theo thứ tự các nội dung nêu trên để tạo thuận lợi cho cơ quan phối hợp rà soát thông tin trong việc kiểm tra, rà soát, đối chiếu số lượng thông tin lý lịch tư pháp đã cung cấp.

Để thuận tiện cho công tác rà soát thông tin lý lịch tư pháp đã tiếp nhận, các thông tin lý lịch tư pháp do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin cần được tiếp nhận đầy đủ, kịp thời vào Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp.

Lưu ý, thông thường từng loại văn bản sẽ được đánh số và đăng ký riêng cho từng loại văn bản, vì vậy khi trích sao báo cáo thống kê Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp sẽ sắp xếp theo thứ tự văn bản và thực hiện rà soát theo số thứ tự văn bản đã sắp xếp. Trường hợp khi sắp xếp theo thứ tự văn bản Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp phát hiện có sai sót như: số văn bản không liên tục, thiếu số văn bản, sai số ký hiệu văn bản…Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp cần rà soát, đối chiếu với văn bản giấy đã tiếp nhận để kịp thời chỉnh sửa trước khi gửi trích sao báo cáo thống kê rà soát.

Bước 2: Trên cơ sở danh sách trích sao báo cáo thông kê số lượng thông tin do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp lập, Cơ quan phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp rà soát, đối chiếu với số lượng thông tin do các cơ quan này đã cung cấp để phản hồi lại cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp.

Bước 3: Sau khi nhận được kết quả phản hồi của Cơ quan phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp tổng hợp, xử lý kết quả rà soát (kiểm tra, đối chiếu, cập nhật bổ sung, đính chính, điều chỉnh hoặc đề nghị cung cấp bổ sung…) và gửi văn bản phản hồi cho cơ quan phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp.  

Công tác phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp trong thời gian đã đạt được những kết quả nhất định. Đa số các cơ quan đã chủ động phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp. Thông qua rà soát, các cơ quan được phối hợp rà soát thông tin kịp thời phản hồi về những sai lệch về số lượng, nội dung thông tin giữa Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp và thông tin do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin như : sai số văn bản, ngày tháng năm ban hành văn bản, họ tên….Thông qua công tác rà soát thông tin lý lịch tư pháp Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp và cơ quan phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp đã kịp thời chỉnh sửa, bổ sung theo đúng nội dung của thông tin; trường hợp thông tin lý lịch tư pháp cung cấp chưa đầy đủ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có đề xuất đảm bảo việc cung cấp thông tin được đầy đủ, chính xác.

Để đảm bảo chất lượng của cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cần chủ động, tích cực phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp với cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin theo quy định, bảo đảm tiến độ rà soát. Trường hợp thông tin lý lịch tư pháp chưa đầy đủ, có sai sót, Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp đề nghị cơ quan phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.

Ngoài ra, thực hiện việc thay đổi phương thức cung cấp thông tin lý lịch tư pháp được từ ngày 01 tháng 6 năm 2013 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng, Tòa án quân sự Trung ương thực hiện cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp đối với thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án quân sự các cấp cung cấp cho Tòa án quân sự Trung ương (bao gồm các bản án, quyết định, giấy chứng nhận) thì Tòa án quân sự Trung ương chuyển những thông tin đó cho Sở Tư pháp nơi người bị kết án thường trú, trường hợp không xác định được nơi thường trú thì chuyển cho Sở Tư pháp nơi người bị kết án tạm trú. Tuy nhiên, do chưa có quy định về rà soát thông tin lý lịch tư pháp giữa Tòa án quân sự Trung ương với Sở Tư pháp, các Sở Tư pháp khi thực hiện tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án quân sự Trung ương cung cấp cũng chưa thực hiện rà soát thông tin lý lịch tư pháp. Vì vậy, để đảm bảo việc tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp được đầy đủ, chính xác, kịp thời, Sở Tư pháp cần vận dụng các quy định nêu trên chủ động tiến hành rà soát với Tòa án quân sự Trung ương về số lượng thông tin lý lịch tư pháp đã cung cấp cho Sở Tư pháp theo định kỳ 6 tháng và hằng năm.

Nguyễn Nguyệt Hà – Phó Trưởng phòng Tiếp nhận và xử lý thông tin

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia