Sign In
Có tổng số 17 văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File đính kèm
2244/QĐ-BTP 24/08/2018 Bộ Tư pháp Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
271/QĐ-BTP 09/03/2018 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia
2304/QĐ-BTP 14/11/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
207/QĐ-BTP 16/02/2017 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
2071/QĐ-BTP 10/10/2016 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Lý lịch tư pháp (Đề mục số 4 thuộc Chủ đề số 15)
2151/QĐ-BTP 08/12/2015 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp và 04 năm thi hành Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp
1051/QĐ-BTP 04/06/2015 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp
02/CT-BTP 09/03/2015 Bộ Tư pháp Về việc tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
925/QĐ-BTP 25/04/2014 Bộ Tư pháp Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
894/QĐ-BTP 21/04/2014 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp
1713/QĐ-BTP 05/07/2013 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030
1714/QĐ-BTP 05/07/2013 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của Bộ Tư pháp giai đoạn 2013-2015
338/QĐ-TTG 19/02/2013 Thủ tướng Chính Phủ Phê duyệt “Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030”
409/QĐ-TTLLTPQG 18/10/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các phòng thuộc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
97/QĐ-BTP 26/01/2011 Bộ Tư pháp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
2369/QĐ-TTG 28/12/2010 Thủ tướng Chính Phủ Phê duyệt Đề án “Xây dựng Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp”
1532/QĐ-TTG 23/09/2009 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp